xứ việt

Administrators
  • Content count

    14,320
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About xứ việt

  • Rank
    Advanced Member
  • Birthday June 26
  1. 2VNR (121218): Ls Nguyễn Văn Thân & Ls Lưu Tường Quang bình luận về thời sự & chính trị tại Úc & thế giới tuần lễ thứ 50 của năm 2018. - Bình luận về viên Giám đốc tài chánh công ty HuaWei bị tạm giữ tại Canada. - Sơ lược về tình hình chính trị trong Quốc-Hội Úc.