Giáng Ma Xử 1


Recommended Posts

Âu ca định kỳ ba lừa lọc

Chọn người hiền đùm bọc lẫn nhau

Đức tài anh lớn ban trau

Chuẩn thằng hàng ngủ hoà nhau sẵn dành

Âu như ý lập thành ngươn hội

Khỉ múa rồi lực lượng gà bay

Bạch Vân đắc lệnh Thiên Oai

Anh hùng trỗ mặt ai ai cũng tùng

Sắp hàng ngủ tướng lùn đã đến

Giúp nhà nam thuyền bến cận rồi

Tam kỳ gióng trống ba hồi

Đoàn viên bước tiến giúp thời Hiển Trung

Cờ tam phất tôi trung ra mặt

Giúp sơn hà nắm chặt tay nhau

Hiển Trung anh khá truyền rao

Trong đàng nam nữ cùng nhau sẵn dành

Rồi đây ông Bão về thành

Đáo lai đất Việt thực hành Geneva

Qua mười ngặt nỗi co cay đắng

Hỡi chừ mô ai thắng nhà Nam

Không Nga Không Mỹ không phàm

Ai người chí chánh cờ Tam cứu giòng

Thi nhơn nghĩa đại đồng là Đạo

Gươm huệ trừ tàn bạo chẳng còn

Đỗi thay cuộc thế hao mòn

Ngô Giúp sức, Hồ tiếp tay

Cờ định quốc Thiên Oai chuyển pháp

Cậy Hiển Trung bồi đắp sơn hà

Đồng tâm đoàn kết giải hoà

Hồn Thiên ngự Mã ánh loà năm châu

Xử Ma đến từ đâu gom lại

Hiển oai linh đại Đạo cứu đời

Tôn Sư Hộ Pháp Thầy Trời

Chuyển cho anh lớn tháng mười được tin.

Đức Lý Đại Tiên Trưởng

Edited by xứ việt
Chỉnh sữa lỗi chính tã
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share